Algemene verkoopsvoorwaarden van de BVBA Fedron

 1. Elke bestelling van de klant van een product of een dienst van de BVBA FEDRON sluit de aanvaarding in van de algemene verkoopsvoorwaarden van de BVBA FEDRON en wordt slechts definitief na regelmatige bevestiging door de BVBA FEDRON. De verbintenissen, aangegaan door de agenten of vertegenwoordigers van de BVBA FEDRON, moeten eveneens bevestigd worden door de BVBA FEDRON. Vanaf de eerste levering van goederen of diensten zijn de algemene verkoopsvoorwaarden automatisch bindend. De aankoopvoorwaarden van de klant zijn slechts van kracht na schriftelijke bevestiging door de BVBA FEDRON.
 2. De offertes van de BVBA FEDRON zijn steeds vrijblijvend en zijn slechts geldig voor een beperkte optieperiode van maximaal 30 dagen te rekenen vanaf de offertedatum en dit zelfs zonder expliciete vermelding van deze optieperiode.
 3. De prijzen van de BVBA FEDRON worden berekend aan de hand van de actueel geldende tarieven en honoraria en kunnen zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden door de BVBA FEDRON.
 4. De verkochte producten aan de klant die eigendom zijn van de BVBA FEDRON, blijven eigendom van de BVBA FEDRON tot de volledige betaling van de verkoopprijs. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de producten voor gevolg hebben.
 5. De facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum.
 6. Bij niet-betaling op de vervaldag, vermeld op de factuur, heeft de BVBA FEDRON het recht van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rentevergoeding van 11,5 % per jaar te eisen, alsmede onmiddellijke betaling van alle andere rekeningen al dan niet vervallen, en de verkoopsovereenkomst op te zeggen voor de nog niet uitgevoerde leveringen of werken, zonder enige formaliteit en onder voorbehoud van elke latere vordering van de BVBA FEDRON voor een schadevergoeding.
 7. Zo een rekening niet betaald is binnen acht dagen na een ingebrekestelling verstuurd per gewone brief door de BVBA FEDRON, wordt het bedrag ervan forfaitair verhoogd met 10 % met een minimum van € 75,00 ten titel van schadevergoeding voor bijkomende lasten en kosten. Betalingen aan agenten of vertegenwoordigers van de BVBA FEDRON zijn slechts geldig indien er door de BVBA FEDRON ontvangst van is gemeld.
 8. De klant is gehouden voor alle producten en diensten de hoeveelheden af te nemen zoals voorzien in de overeenkomst. Indien geen termijn wordt vastgesteld voor de duur van het contract moeten de producten worden afgenomen binnen de drie maanden na bestelling.
 9. De klant verbindt zich ertoe geen enkele inbreuk te plegen op de intellectuele eigendomsrechten van derden zoals (niet-exhaustief) auteursrecht (muziek, beeldmateriaal, teksten, geluidsmateriaal, video,…), softwarelicenties (ook indien samen met een laptop of computer verkocht door de BVBA FEDRON aan de klant), merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, octrooirecht,…enzovoort. De klant vrijwaart de BVBA FEDRON dienaangaande voor elke aanspraak die een derde zou formuleren met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van die derde.
 10. De aansprakelijkheid van de BVBA FEDRON voor schade ten gevolge van toerekenbare fouten van de BVBA FEDRON bij de uitvoering van haar opdracht is beperkt tot 7.500,00 € . De BVBA FEDRON kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van gegevensbestanden, gevolgschade, persoonlijke letsels, gederfd gebruik of gederfde winsten dan wel gemiste overeenkomsten, alles in de ruimste zin des woords en ongeacht hoe één en ander werd veroorzaakt, alsmede uit welke hoofde zou worden geageerd.
 11. De BVBA FEDRON is niet aansprakelijk voor de hard- of softwaregebreken, indien deze geen betrekking hebben op een door de BVBA FEDRON uitgevoerde onjuiste configuratie of installatie. De BVBA FEDRON kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige aansprakelijkheid van de klant aangaande licenties.
 12. Aanvullende voorwaarde in geval van webdesign door de BVBA FEDRON : het auteursrecht en het uitsluitende recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde website, die allen ontwikkeld werden door de BVBA FEDRON, komen toe aan de BVBA FEDRON. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen de BVBA FEDRON en de klant wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitende recht van tekening of model, blijven deze rechten bij de BVBA FEDRON.
 13. Aanvullende voorwaarde in geval van webdesign door de BVBA FEDRON : de BVBA FEDRON is ten alle tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden op een aankondiging, titelrol, in de broncode van een webpagina of op de website zelf. Zonder voorafgaande toestemming van de BVBA FEDRON is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam BVBA FEDRON openbaar te maken.
 14. Aanvullende voorwaarde in geval van webdesign door de BVBA FEDRON : zolang geen nadere afspraken tussen de BVBA FEDRON en de klant worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op de door de BVBA FEDRON aan de klant ter beschikking gestelde materialen, zoals foto’s, werktekeningen, prototypes etc. blijven deze eigendom van de BVBA FEDRON.
 15. Aanvullende voorwaarde in geval van webdesign door de BVBA FEDRON : het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de BVBA FEDRON veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. De klant dient bij een door hem gewenste wijziging de BVBA FEDRON in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hier dient een vergoeding voor te worden betaald, op basis van de gebruikelijke door de BVBA FEDRON gehanteerde honorariumtarieven.
 16. Aanvullende voorwaarde in geval van webdesign door de BVBA FEDRON : wanneer de klant een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat de BVBA FEDRON zou toekomen bij de gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.
 17. Aanvullende voorwaarde in geval van webdesign door de BVBA FEDRON : wanneer er sprake is van van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van de BVBA FEDRON redelijkerwijze niet kan worden verlangd dat ze de opdracht verder vervult, heeft de BVBA FEDRON het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat de BVBA FEDRON tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft de BVBA FEDRON recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de klant ter beschikking te stellen.
 18. Aanvullende voorwaarde in geval van webdesign door de BVBA FEDRON : de BVBA FEDRON kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp indien de klant zijn goedkeuring heeft gegeven.
 19. Het Belgisch recht is van toepassing op alle rechtsverhoudingen en geschillen en de Rechtbanken van het arrondissement Hasselt zijn de bevoegde rechtbanken, behoudens wettelijke afwijkingen.